سازدهنی کروماتیک هوهنر CX12

اندازه: 16.8 سانتی متر | “6.6