سازدهنی کروماتیک هوهنر Discovery 48

اندازه: 14.3 سانتی متر | “5.6