سازدهنی کروماتیک هوهنر Ace 48

اندازه: 16.1 سانتی متر | “6.4