سازدهنی ترمولو هوهنر Golden Melody Tremolo

ابعاد: 16.3 سانتی متر | “6.4