سازدهنی کروماتیک هوهنر Chrometta 14

اندازه: 19 سانتی متر | “7.5