میکروفون USB کاندنسر مرنتز Pod Pack 1

  • نوع اتصال: USB
  • نرخ نمونه برداری: ۱۶ بیت ۴۸ کیلوهرتز
  • الگوی قطبی: کاردیوید
  • تغذیه مورد نیاز: USB