سازدهنی کروماتیک هوهنر Chrometta 10

اندازه: 14 سانتی متر | “5.5