سازدهنی ترمولو هوهنر Big Valley

ابعاد: 18 سانتی متر | “7.1