سازدهنی کروماتیک هوهنر Chrometta 12

اندازه: 16.5 سانتی متر | “6.5