گیتار کلاسیک آلمانزا 434

مقیاس گیتار: 650 میلی متر