گیتار اوکوله له فندر Seaside Soprano Ukulele

  • دارای سیم های Standard Soprano Uke
  • دارای رزت N/A
  • بادی بایندینگ کرم
  • اندازه فرت ها: 1.5 میلی متر
  • مقیاس گیتار: “13.6 (345 میلی متر)