گیتار الکترو آکوستیک واشبرن G55CE Koa

  • دارای سیم های D’Addario EXP-16 light set phospher bronze
  • دارای پری آمپ Fishman Presys+ 501T w/tuner
  • رزت: Washburn Parquet, 3-Ring
  • بریسینگ: Cathedral Peaked Scalloped-X