گیتار کلاسیک الحمبرا 5P

جنس دسته: ماهون تقویت شده با آبنوس