گیتار الکترو آکوستیک تاکامین GD11MCE-NS

دارای Takamine TP-4T Electronics