پیانو دیجیتال کورزویل MP-15

اندازه: ارتفاع 86.6 سانتی متر | عرض 138 سانتی متر | عمق 49.9 سانتی متر