سازدهنی کروماتیک هوهنر New Super 64X

اندازه: 19.8 سانتی متر | “7.8