سازدهنی کروماتیک هوهنر New Super 64

اندازه: 19.8 سانتی متر | “7.8