سازدهنی کروماتیک هوهنر Chrometta 8

اندازه: 11.5 سانتی متر | “4.5