آمپلی فایر فندر Mustang GT 100

ابعاد: ارتفاع “17.5(44.5 سانتی متر) | عرض”20.5(52.1 سانتی متر) | عمق “10(25.4 سانتی متر)