گیتار کلاسیک الحمبرا 4Z

مقیاس گیتار: 650 میلی متر