گیتار فلامنکو الحمبرا 3F

مقیاس گیتار: 650 میلی متر