گیتار فلامنکو الحمبرا 2F

مقیاس گیتار: 650 میلی متر