کلارینت یاماها YCL-450

  • روکش بدنه: Grenadilla
  • جنس کلید: ورشو (نقره‌ی نیکلی)
  • روکش کلید: نقره
  • کوک: سی بمل
  • مدل لبی: 4C